ΕKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 21η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Η Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος (ΟΔΚΕ)  μετά από πρόταση του Συνδέσμου Θεσσαλονίκης προσκαλεί όλα τα μέλη της ,

σύμφωνα με το Καταστατικό της, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 21η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00, στο Μαρούσι , στα γραφεία του Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Αττικής , στο ΟΑΚΑ , με θέμα ημερήσιας διάταξης:

- Πειθαρχικά παραπτώματα μελών Συνδέσμων, τα οποία δεν άπτονται μόνο στην εσωτερική διαχείριση των Συνδέσμων.

Όπως αυτό αναγράφεται στο έγγραφο του Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Θεσσαλονίκης αρ. πρ. 2078, 29/11/2019.

Κάθε Σύνδεσμος θα αποστείλει αντιπρόσωπό του μετά ενός αναπληρωματικού, τους οποίους θα εκλέξει το Διοικητικό του Συμβούλιο.

Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωματικοί τους εκπροσωπούντες και παριστάμενοι για λογαριασμό κάθε Συνδέσμου θα είναι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εγγράφως από το Διοικητικό τους Συμβούλιο.

Κάθε αντιπρόσωπος έναν μόνο Σύνδεσμο μπορεί να εκπροσωπεί. Οι ορισθέντες αντιπρόσωποι πρέπει να είναι υποχρεωτικώς μέλη του Συνδέσμου τους.

Η Γενική συνέλευση σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας θα επαναληφθεί άνευ ετέρας πρόσκλησης την επομένη ημέρα Κυριακή 22/12/2019, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης.