Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 20η Δεκεμβρίου 2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Κ.Ε.) ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 20η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ 
 

Η Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος (ΟΔΚΕ) μετά από την επιστολή Συνδέσμων προσκαλεί όλα τα μέλη της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση , σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ 3 περίπτωση   ι   υποπερίπτωση  (2) του καταστατικού της ΟΔΚΕ την 20η Δεκεμβρίου 2015 , ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00 , στη Λάρισα , στο ξενοδοχείο DIVANI LARISSA PALACE οδός Παπαναστασίου 19 , με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1)Η Πρόταση Μομφής προς το πρόσωπο όλων των μελών του σημερινού ΔΣ της ΟΔΚΕ σύμφωνα με την επιστολή μελών Συνδέσμων της  που παραλήφθηκε από την ΟΔΚΕ στις 6-11-2015 με αρ. πρωτοκόλλου  694.
2)Διάφορα θέματα διαιτησίας. 
Κάθε Σύνδεσμος θα αποστείλει σύμφωνα με το καταστατικό τον νόμιμο αντιπρόσωπό του μετά ενός αναπληρωματικού. Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωματικοί τους εκπροσωπούντες και παριστάμενοι για λογαριασμό κάθε Συνδέσμου θα είναι εξουσιοδοτημένοι νομίμως. Κάθε αντιπρόσωπος ένα μόνο Σύνδεσμο μπορεί να εκπροσωπεί. Οι ορισθέντες αντιπρόσωποι πρέπει να είναι υποχρεωτικώς μέλη του Συνδέσμου τους. Η Γενική συνέλευση σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας θα επαναληφθεί άνευ ετέρας πρόσκλησης την επόμενη ημέρα Δευτέρα 21/12/2015 και ώρα 18.00 μ. στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. 

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Κ.Ε.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        ΚΑΦΦΕΣ ΗΛΙΑΣ                                                     ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ