ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Το Δ.Σ. της ΟΔΚΕ , στην συνεδρίασή του την 23 η Ιουλίου 2020 αποφάσισε και προσκαλεί τα Mέλη του σε
Ετήσια Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το καταστατικό της ΟΔΚΕ , η οποία θα πραγματοποιηθεί την 04
Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στον Πειραιά, στα γραφεία του Συνδέσμου Διαιτητών
Νότιας Αττικής, οδός Γούναρη 31-32 7 ος όροφος (κτίριο πρωτοδικείου Πειραιά) με θέματα ημερήσιας
διάταξης:
1. Διοικητικός Απολογισμός 1/1/2019 - 30/6/2020
2. Οικονομικοί Απολογισμοί 1/1/2019 – 31/12/2019 και 1/1/2020 – 30/6/2020 , Εκθέσεις Εξελεγκτικής
Επιτροπής 1/1/2019 – 31/12/2019 και 1/1/2020 – 30/6/2020 και απαλλαγή του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής
Επιτροπής.
3. Διάφορα θέματα διαιτησίας που θα τεθούν από το Δ.Σ. της ΟΔΚΕ και από τους αντιπροσώπους των
Συνδέσμων προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
Κάθε Σύνδεσμος θα αποστείλει αντιπρόσωπό του μετά ενός αναπληρωματικού , τους οποίους θα εκλέξει το
Διοικητικό του Συμβούλιο.
Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωματικοί τους εκπροσωπούντες και παριστάμενοι για λογαριασμό κάθε
Συνδέσμου θα είναι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εγγράφως από το Διοικητικό τους Συμβούλιο. Κάθε
αντιπρόσωπος έναν μόνο Σύνδεσμο μπορεί να εκπροσωπεί. Οι ορισθέντες αντιπρόσωποι πρέπει να είναι
υποχρεωτικώς μέλη του Συνδέσμου τους.
Η Γενική συνέλευση σε περίπτωση μη επίτευξης νόμιμης απαρτίας θα επαναληφθεί άνευ ετέρας
πρόσκλησης την επόμενη ημέρα Σάββατο 05 Σεπτέμβριου και ώρα 16.00 , στον αυτό τόπο και με τα ίδια
θέματα ημερήσιας διάταξης.