ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ) ΤΗΝ 6 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Η Τακτική Γενική Συνέλευση (αρχαιρεσίες) των Συνδέσμων-Μελών της ΟΔΚΕ , θα πραγματοποιηθεί την 6η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 στον Πειραιά, στα γραφεία του Συνδέσμου Διαιτητών Νότιας Αττικής, οδός Γούναρη 31-32 7 ος όροφος (κτίριο πρωτοδικείου Πειραιά) με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης (Πρόεδρος και δύο Γραμματείς).
2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής (Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι υποχρεωτικά
Δικαστικός αντιπρόσωπος ή Δικηγόρος και δύο μέλη τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση).
3. Εκλογή νέου επταμελούς Δ.Σ. της ΟΔΚΕ μετά των αναπληρωματικών τους και νέας τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής μετά των αναπληρωματικών της.
Κάθε Σύνδεσμος θα αποστείλει αντιπρόσωπό του μετά ενός αναπληρωματικού , τους οποίους θα εκλέξει το Διοικητικό του Συμβούλιο. Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωματικοί τους
εκπροσωπούντες και παριστάμενοι για λογαριασμό κάθε Συνδέσμου θα είναι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εγγράφως παρά του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Κάθε αντιπρόσωπος ένα
μόνο Σύνδεσμο μπορεί να εκπροσωπεί. Οι ορισθέντες αντιπρόσωποι πρέπει να είναι υποχρεωτικώς μέλη του Συνδέσμου τους.
Περαιτέρω για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. της ΟΔΚΕ, αντιπρόσωποι – εκλέκτορες των Συνδέσμων - Μελών μπορούν να είναι ΜΟΝΟ μη εν ενεργεία Διαιτητές οι οποίοι εκλέγονται από την Γ.Σ. του κάθε Συνδέσμου και θα προσκομίσουν την εξουσιοδότηση – πρακτικό της Γ.Σ. που τους εξέλεξε. Σε περίπτωση που κατά παράβαση της παραπάνω διάταξης, εν ενεργεία Διαιτητής άσκησε ως αντιπρόσωπος Συνδέσμου εκλογικό δικαίωμα για την ανάδειξη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, δεν εντάσσεται στους πίνακες όλων των κατηγοριών ή διαγράφεται εφόσον έχει ήδη περιληφθεί σε αυτούς.Δικαίωμα εκλέγεσθαι έχουν όλοι οι μη εν ενεργεία Διαιτητές των οικείων Συνδέσμων που προτείνονται από τους Συνδέσμους τους και πρέπει να αποσταλούν στην ΟΔΚΕ έως τις 25 Αυγούστου ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 (άρθρο 13 παραγ.2 εδ.γ.)

Η Γενική συνέλευση σε περίπτωση μη επίτευξης νόμιμης απαρτίας θα επαναληφθεί άνευ ετέρας πρόσκλησης την επόμενη ημέρα Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10.00 , στον αυτό τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.