Πρόσκληση σε Ετήσια Γενική Συνέλευση την 16η Σεπτεμβρίου 2014

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Κ.Ε.) ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 16η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΤΗΝ ΕΡΕΤΡΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

Η Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος (ΟΔΚΕ) αποφάσισε και προσκαλεί όλα τα μέλη της, σύμφωνα με το Καταστατικό της, σε Ετήσια Γενική Συνέλευση ,την 16η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, στο ξενοδοχείο  Eretria Village – Holidays in Evia στην Ερέτρια Ευβοίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση προϋπολογισμού ΟΔΚΕ έτους 2015
2) Διοικητικός Απολογισμός
3) Οικονομικός Απολογισμός, Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του Δ.Σ. της ΟΔΚΕ και της Ε.Ε.
4) Διάφορα θέματα διαιτησίας που θα τεθούν από το Δ.Σ. της ΟΔΚΕ και από τους αντιπροσώπους των Συνδέσμων προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Κάθε Σύνδεσμος θα αποστείλει αντιπρόσωπό του μετά ενός αναπληρωματικού, τους οποίους θα εκλέξει το Διοικητικό του Συμβούλιο. Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωματικοί τους εκπροσωπούντες και παριστάμενοι για λογαριασμό κάθε Συνδέσμου θα είναι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εγγράφως παρά του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Κάθε αντιπρόσωπος ένα μόνο Σύνδεσμο μπορεί να εκπροσωπεί. Οι ορισθέντες αντιπρόσωποι πρέπει να είναι υποχρεωτικώς μέλη του Συνδέσμου τους.

Η Γενική συνέλευση σε περίπτωση μη επίτευξης  απαρτίας θα επαναληφθεί άνευ ετέρας πρόσκλησης την επόμενη ημέρα Τετάρτη 17η Σεπτεμβρίου 2014, την ίδια ώρα, στον αυτό τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Κ.Ε.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        ΚΑΦΦΕΣ ΗΛΙΑΣ                                                     ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ